Sunday, March 9, 2014

ความน่ารักของคนๆหนึ่ง หาได้อยู่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก หากมองเข้าไปภายในจิตใจ เราจะค้นพบความงดงามอันเป็นนิรันดร์ ของคนหนึ่งคนนั้น : )

No comments:

Post a Comment